Wydrukuj tę stronę

Warunki zlecenia

I. OGÓLNE

1. Biuro tłumaczeń TEXTERIA Małgorzata Kmita, zwane dalej TEXTERIA, wykonuje tłumaczenia ustne
i pisemne zgodnie z niniejszymi „Warunkami zlecenia".

2. Tłumaczenia są wykonywane przez TEXTERIA wyłącznie po otrzymaniu od Klienta pisemnego zlecenia wykonania usługi. Formularz zlecenia znajduje się na stronie internetowej www.texteria.pl. Zlecenie podpisuje osoba posiadająca odpowiednie umocowanie prawne.

3. Dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
Na życzenie Klienta TEXTERIA może dostarczyć zobowiązanie do zachowania poufności, a także zobowiązania do zachowania poufności podpisane przez tłumaczy TEXTERIA zaangażowanych w realizację danego zlecenia.

4. Jeśli Klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do momentu wstrzymania realizacji zlecenia.

5. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty -
w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim - jest uważane za przyjęcie tłumaczenia bez zastrzeżeń.

6. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień
w ciągu 7 dni od daty wykonania tłumaczenia przez TEXTERIA.

7. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez TEXTERIA jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza TEXTERIA nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.


II.TŁUMACZENIA PISEMNE

9. Strona rozliczeniowa tłumaczenia nie jest tożsama ze stroną rzeczywistą, ze względu na użycie w dokumentach różnych czcionek i formatowania. Standaryzowana strona rozliczeniowa tłumaczenia wynosi 1600 znaków ze spacjami.

10. W przypadku stron z ilustracjami lub zdjęciami:
- o ile ilustracja nie wymaga tłumaczenia, nie jest liczona odrębnie;
- o ile ilustracja wymaga tłumaczenia pól tekstowych, opisów, podpisów i innych elementów wymagających obróbki graficznej, koszt tłumaczenia ilustracji to 50% strony obliczeniowej.

11. Minimalne zamówienie to 1 strona tłumaczenia pisemnego.

12. Na potrzeby rozliczenia rozróżniamy 3 kategorie tłumaczeń pisemnych:

A. Tłumaczenia zwykłe - teksty nie zawierające specjalistycznych słów lub wyrażeń

B. Tłumaczenia specjalistyczne - teksty zawierające specjalistyczne słowa lub wyrażenia

C. Tłumaczenia wysokospecjalistyczne oraz techniczne:
- teksty zawierające dużą liczbę specjalistycznych słów lub wyrażeń LUB
- teksty zawierające bardzo zaawansowane specjalistyczne słownictwo z danej dziedziny LUB
- wszystkie teksty techniczne LUB
- wszystkie teksty naukowe

13. Klient wybiera jeden z poniższych trybów realizacji zlecenia:

A. Tryb ekonomiczny - najniższa cena, termin realizacji min. 3 dni robocze.
- Tłumaczenie jest gotowe do godziny 16:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia,
chyba że ustalono inaczej.

B. Tryb pilny - dopłata 25%, termin realizacji 2-3 dni.
- Tłumaczenie jest gotowe do godziny 16:00 w dniu ustalonym jako termin realizacji zlecenia,
chyba że ustalono inaczej.

C. Tryb expres - dopłata 50%, termin realizacji na następny dzień, ale nie więcej niż 10 stron dziennie.
- Zlecenia wymagające zaangażowania tłumacza poza godzinami pracy, (tzn.: w dni powszednie po godzinie 17:00, noce, weekendy i dni świąteczne) są traktowane jako zlecenia w trybie ekspresowym.


III.TŁUMACZENIA USTNE

14. Na potrzeby rozliczenia rozróżniamy 2 kategorie tłumaczeń ustnych:

A. Tłumaczenia zwykłe - tłumaczenia nie wymagające znajomości specjalistycznych słów lub
wyrażeń z danej dziedziny.

B. Tłumaczenia specjalistyczne - tłumaczenia wymagające znajomości specjalistycznych słów lub
wyrażeń (np. biznesowych, technicznych etc.).

15. W przypadku tłumaczeń ustnych liczona jest każda rozpoczęta godzina dostępności tłumacza.

16. Minimalne zamówienie to 2 godziny tłumaczenia ustnego.

17. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (na przykład przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza
z Klientem).

18. Fakt nie skorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia kosztów wynajęcia tłumacza.

19. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi Klient jest zobowiązany zapłacić sumę odpowiadającą zamówieniu minimalnemu. Jeśli Klient odwoła tłumaczenie w dniu poprzedzającym usługę lub wcześniej, nie ponosi kosztów odwołania.

20. W wypadku tłumaczeń na terenie Krakowa dojazd tłumacza jest bezpłatny. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków.

21. Wynagrodzenie za pracę tłumacza w dni ustawowo wolne od pracy lub w nocy (godziny od 22:00
do 6:00) wynosi dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie ustne.

22. Wynagrodzenie za pracę w sobotę jest powiększone o 50% w stosunku do normalnej stawki tłumaczenia.

23. Klienci, którzy korzystają z usług TEXTERIA, zobowiązują się przez dwanaście miesięcy od daty ostatniego zlecenia nie kontaktować się bez pośrednictwa TEXTERIA z tłumaczami ustnymi TEXTERIA pracującymi dla Klienta.